شركت آق آلتين شيمي پس از انجام پروسه هاي تحقيقاتي و توليد آزمايشي موفق به توليد يدات كلسيم يكي ديگر از مشتقات مهم و كاربردي يُد گشته و پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن دريافت نمود.

پس از توليد موفقيت آميز يديد و يدات پتاسيم در كشور اينبار با توليد يدات كلسيم در كشور براي اولين بار گامي ديگر در خودكفايي كشور عزيزمان برداشتيم.

يدات كلسيم يكي از مواد معدني مهم در صنايع خوراك و مكمل هاي غذايي دام و طيور ميباشد.

يدات كلسيم توليدي اين شركت از لحاظ كيفيت منطبق بر استاندارد FCC (گريد خوراكي) ميباشد.

یدات پتاسیم