شرکت آق آلتین شیمی پس از ارائه مستندات لازم و احراز شایستگی های لازم به عضویت پارک علم و فناوری استان گلستان در آمد.

پارک علم و فناوری سازماني است كه علاوه بر اداره آن توسط متخصصين حرفه اي و با هدف افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسه‌هاي متكي بر علم و دانش ، بستري را فراهم مي كند، تا در آن گستره جغرافيايي تعريف شده، هيچ انديشه فناورانه اي بلاتصدي نماند، و خدمات قابل ارائه را از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل نمايد.

پارک علم و فناوری

اهداف پارک:
کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهاي تخقیقات، تولیدي و خدماتی جامعه
افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهاي متکی بر دانش
کمک به جذب دانش فنی و سرمایه هاي داخلی و بین المللی
افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهاي فناور داخلی در سطح بین المللی
حمایت از ایجاد و تاسیس شرکتهاي کوچک و متوسط فناوري
حمایت از موسسه ها و شرکت هاي تحقیقاتی و مهندسی نوآور
توسعه همکاري هاي بین المللی براي استفاده از تجارب جهانی
حضور موثر در بازارهاي فناوري جهان
در حال حاضر فقط 17 شرکت در استان گلستان موفق به عضویت در پارک علم و فناوری شده اند.