واحد کنترل کیفیت و تحقیقاتی شرکت آق آلتین شیمی پس از انجام تحقیقات مستمر و با پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی موفقت آمیز، توانست به طراحی فرآیند تولید صنعتی یدید سدیم (NaI) و یدات سدیم (NaIO3) دست یابد.
مدیر عامل محترم آق آلتین شیمی ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از تلاشهای واحد تحقیقاتی شرکت، افزایش تعداد محصولات را گامی بزرگ برای موفقیت روز افزون شرکت دانست. یدات سدیم آلتین دارای حداقل خلوص 99% بوده و یدید سدیم بصورت محلول 60% ارائه می گردد.

سدیم سدیم

از یدید و یدات سدیم در صنایع غذایی، داروسازی، واکنشگر های شیمیایی در تجزیه، سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود. این ترکیبات برای اولین بار است که در ایران بصورت صنعتی تولید می گردد.