حضور شرکت آق آلتین شیمی در اولین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی

 

 نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک

 نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک

 نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک