نام ماده: استات سدیم
فرمول شیمیایی: CH3COONa
ویژگی ظاهری: پودر و کریستال سفید
دیگر ویژگیهای این ماده:

شماره CAS 127-09-3
جرم مولکولی (g/mol) 82.034
نقطه ذوب (0C) 328.2
نقطه جوش (0C) -
دانسیته (g/cm3) 1.528
حلالیت در آب (g/100 g H2O) 50.4 (25 0C)
نامهای دیگر  
استات سدیم