باریم کلراید (Barium Chloride):

با فرمول شيميايي BaCl2 یک ترکیب شیمیایی یونی سفید رنگ بوده و یکی از نمکهای مهم باریم است که محلول در آب بوده و حدود 380 گرم در لیتر در 200C  در آب حلالیت دارد. باریم کلراید می تواند در دو ساختار مکعبی "فلوئوریت" و ساختار "ارتورومبیک کلرید روی" متبلور گردد. در متانل محلول است اما در اتانل نامحلول.

ساختار کریستالی باریم کلراید

باریم کلراید
باریم کلراید Barium Chloride

ویژگی های فیزیکی باریم کلراید:

 فرمول شیمیایی BaCl2 
شماره  CAS  10361-37-2 
جرم مولکولی (g/mol)  208.23 
نقطه ذوب (0C)  962 
نقطه جوش (0C)  1560 
دانسیته (g/cm3)  3.856 

 جدول حلالیت باریم کلراید در دماهای مختلف:

جدول حلالیت باریم کلراید

کاربرد:

ساخت دیگر مشتقهای باریم مانند باریم هیدروکساید، حذف آنیون سولفات از آب، تهیه رنگدانه، تولید سم برای جوندگان، سخت کردن فولاد، بصورت محدود در آتش بازی بخاطر ایجاد رنگ سبز روشن، بعنوان گدازنده در تهیه فلز منیزیم، تهیه پایدار کننده PVC، بعنوان یک ماده ثابت کننده در چاپ و رنگرزی پارچه، کاربرد در برخی روانسازها و لنزهای نوری.

 دانلود نمونه آنالیز باریم کلراید