نام ماده: فرمات سدیم
فرمول شیمیایی:HCOONa
ویژگی ظاهری: پودر و کریستال سفید که بدلیل تمایل شدید آن به انحلال در آب و جذب رطوبت محیط، غالبا بصورت محلول 50 یا 60 درصد به فروش می رسد.
دیگر ویژگیهای این ماده:

شماره CAS 141-53-7
جرم مولکولی (g/mol) 68.008
نقطه ذوب (0C) 257
نقطه جوش (0C) dec
دانسیته (g/cm3) 1.92
حلالیت در آب (g/100 g H2O) 95 (25 0C)
نامهای دیگر  
فرمات سدیم