نام ماده: فرمات پتاسیم
فرمول شیمیایی:HCOOK
ویژگی ظاهری: پودر و کریستال سفید که بدلیل تمایل شدید آن به انحلال در آب و جذب رطوبت محیط، غالبا بصورت محلول 50 یا 60 درصد به فروش می رسد.
دیگر ویژگیهای این ماده:

شماره CAS 590-29-4
جرم مولکولی (g/mol) 84.116
نقطه ذوب (0C) 167
نقطه جوش (0C) -
دانسیته (g/cm3) 1.91
حلالیت در آب (g/100 g H2O) 331 (18 0C)
نامهای دیگر  
فرمان پتاسیم