نام ماده: کلرید روی
فرمول شیمیایی:ZnCl2
ویژگی ظاهری: پودر و کریستال سفید که بدلیل تمایل شدید آن به انحلال در آب و جذب رطوبت محیط، غالبا بصورت محلول به فروش می رسد.
دیگر ویژگیهای این ماده:

شماره CAS 7646-85-7
جرم مولکولی (g/mol) 136.315
نقطه ذوب (0C) 290
نقطه جوش (0C) 732
دانسیته (g/cm3) 2.907
حلالیت در آب (g/100 g H2O) 408 (25 0C)
نامهای دیگر  
کلرید روی