نكات ايمني كه در كليه آزمايشگاه ها بايد رعايت شود:

1- از انجام شوخی های بی مورد اجتناب کنيد.

2- قبل از انجام هر آزمايش بايد موضوع و هدف آنرا دقيقاً مورد مطالعه قرار داد.

3- قبل از شروع هر آزمايش بايد وسايل مورد نياز را آماده کرد.

4- بوئيدن محلولهاي شيميايي کار بسيار خطرناکی است مخصوصا اگر ماده مورد نظر مجهول باشد.

5- ضمن انجام آزمايش کليه پديده ها و تغييرات را بايد با دقت زير نظر داشت و نتايج حاصله را دور از حدث و گمان گزارش کرد.

6- پس از خاتمه هر آزمايش کمي صبر کنيد تا چناچه ابزار و وسايل کار شما دراثر حرارت گرم شده اند بتدريج سرد شوند در صورتيکه دستگاه با منبع آب يا برق ارتباط دارند. ارتباط آنرا با منبع اصلي قطع کنيد.

7- در آزمايشگاه حتماً از پوشش مخصوص و ديگر وسايل حفاظتي از قبيل عينک، دستکش، ماسک، در صورت لزوم استفاده کنيد.

8- از راه رفتن بی مورد در آزمايشگاه اجتناب کنيد.

نکاتي که در حين انجام آزمايش بايد به آنها توجه داشت:

1- در حين انجام آزمايش براي مشاهده واکنش صورت خود را مستقيم بالاي ظرف يا دستگاه قرار ندهيد .هنگام گرم کردن ظرف يا لوله آزمايش دهانه آنرا سمت خود يا ديگري نگيريد.

2- رعايت دقت و احتياط در کار با وسايل و مواد شيميايي از نکات بسيار ضروري است.سعي کنيد دست شما به مواد شيميايي آلوده نشود . براي برداشتن از محلولهاي شيميايي از پيپت هاي با سرپوش لاستيکي (پوار) , استفاده کنيد.

3- موادی نظير اسيدها ، فلزات فعال مثل سديم ، گازها و مواد سمي را در صورت لزوم به اندازه مورد نياز و با کمال احتياط مصرف کنيد .

4- قبل از برداشتن ظرف محتوي ماده شيميايي برچسب مشخصات و تاريخ تهيه آنرا بخوانيد و هميشه مقدار ماده را متناسب با مصرف انتخاب کنيد. اگر علائم هشدار دهنده در برچسب مواد شیمیایی درج شده باشد به آن دقت کنید.

5- هيچگاه مواد اضافي را به ظرف اصلي برنگردانيد.پس از برداشتن ماده مورد احتياج ظرف را در جاي خود قرار دهيد.

6- پس از اتمام هر آزمايش لوازم مورد استفاده را تميز بشوئيد و هر يک را در جاي مخصوص خود قرار دهيد.

 نکات ایمنی آزمایشگاه

نکات زير در خصوص رقيق کردن اسيدها لازم است رعايت شود:

1- ظروف فلزي را نبايد براي رقيق کردن مورد استفاده قرار داد.

2- در عمل بايستي هميشه اسيد را در آب ريخته ، نه آب را در اسيد زيرا اگر آب روي اسيد ريخته شود توليد حرارت نموده که با ايجاد حباب هاي هوا ذرات اسيد را شديداً به اطراف پخش مي کند.

3- پس از رقيق کردن بايد مدتي بگذرد تا اسيد بتدريج سرد شود سپس از آن استفاده نمود.

4- در موقع اضافه نمودن اسيد غليظ به آب سعي شود اسيد را با پيپت برداشت و در موقع تخليه در آب به جداره داخلي ظرف خاکي کرد و سپس با به هم زدن شيشه اي آنرا مخلوط کرد.

 

روش و شرايط حفاظتي کار با اسيدها:

کار با اسيدها بسيار خطرناک است و فقط افراديکه از خطرات ناشي از کار با اسيدها كاملاً اگاهي دارند بايد با آنها کارکنند . مراقبتهاي زير را در آزمايشگاههايي که اسيدهاي قوي و ساير مايعات سوزان موجود است و براي افراد احتمال خطر هست بايد رعايت گردد.

1- وسايل مناسب وکافي براي شستشو موجود باشد تا چناچه اگر بدن يا لباس افراد به اينگونه مايعات آلوده شد فوراً شستشو داده شود.

2- مقدار کافي داروي شستشو چشم بايد هميشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجود باشد.

3- اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسيد در ميان باشد بايد لباسهاي عايق اسيد، عينک ، کلاه عايق اسيد ، پوتين ، دستکش لاستيکي فراهم باشد.

4- ظروف محتوي اسيدها بخصوص اسيد سولفوريک نبايستي در معرض تابش نور آفتاب قرار گيرد. آنها را در شيشه هاي کدر و دور ازآفتاب قرار دهيد.

5- هنگام نقل و انتقال ظروف اسيد قبل از حمل اينگونه ظروف بايستي سرپوش ظرف را کمي شل کرد و پس از تخليه فشار آن درب آنرا محکم بست.

تشخيص محلولهاي شيميايي:

يکي از مهمترين نکاتي که يک آزمايشگر و يا هر فرديکه بنحوي در آزمايشگاه با مواد شيميايي کار مي کند بايد به آنها توجه داشته باشد نحوه تشخيص محلولهاي شيميايي و طرق شناسايي اين محلولهاست . در آزمايشگاه حتماً بايد روي محلولها و مواد شيميايي برچسب خوانا و صحيح که حاوي اطلاعات لازم از محلول است بايد نصب شود.

از جمله مشخصات روي برچسب بايد موارد زير باشد:

1- اسم محلول يا ماده شيميايي

2- درجه خلوص

3- تاريخ تهيه آن

4- نام تهيه کنننده آن در صورت لزوم

موارد بالا بنا به دلايلي که در زير ذکر مي شود بايد حتماً رعايت کرد:

1- برچسب روي محلول لازم است تا چناچه شخص آزمايشگر بخواهد از محلول مورد نظر استفاده کند سريع و با اطمينان استفاده کند و در غير اينصورت مستلزم نياز به وقت بيشتري است تا نوع محلول و درجه خلوص آن را بوسيله آزمايشات متعدد مشخص نمايد.

2- ذکر تاريخ تهيه محلول ضروري است زيرا بعضي از محلولهاي شيميايي مدت استفاده محدود دارند که پس از اتمام آن مدت مصرف آنها مجاز نيست.