محلولهاي لازم:

1- سولفوريك اسيد 7 نرمال

2- پتاسيم يديد 0.6 مولار

3- تيوسولفات سديم 0.1 مولار استاندارد شده


روش كار:

1- مقدار 5 ميلي ليتر سولفوريك اسيد 7 نرمال را داخل آن پيپت كنيد.

3- مقدار 20 ميلي ليتر از پتاسيم يدات 0.05 مولار را داخل يك بالن دربدار پيپت كنيد.

2- مقدار 8 ميلي ليتر پتاسيم يديد 0.6 مولار را داخل ارلن پيپت كنيد.

4- يـد آزاد شده حاصل از واكنش را با سديم تيوسولفات 0.1 مولار استاندارد شده تيتر كنيد.

5- در نزديكي نقطه پاياني، 3 ميلي ليتر شناساگر چسب نشاسته را اضافه كرده تا بيرنگ شدن محلول تيتر را ادامه دهيد.

تست فوق را بيش از 2 با انجام دهيد و از نتايج حاصله ميانگين بگيريد.

استاندارد پتاسیم یدات